Artikel 1.    Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Koelewijn ICT, en de Opdrachtgever waarop Koelewijn ICT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Koelewijn ICT, voor de uitvoering waarvan door Koelewijn ICT derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Koelewijn ICT en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Koelewijn ICT en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Koelewijn ICT niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Koelewijn ICT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 .   Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Koelewijn ICT zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Koelewijn ICT kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Koelewijn ICT daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Koelewijn ICT anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Koelewijn ICT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3.    Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

  1. De overeenkomst tussen Koelewijn ICT en de De Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Koelewijn ICT derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Koelewijn ICT dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
  3. Koelewijn ICT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  4. Koelewijn ICT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  5. Indien door Koelewijn ICT of door Koelewijn ICT ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  6. Levering geschiedt af magazijn van Koelewijn ICT. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Koelewijn ICT gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
  7. Koelewijn ICT is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
  8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Koelewijn ICT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Koelewijn ICT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Koelewijn ICT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Koelewijn ICT zijn verstrekt, heeft Koelewijn ICT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Koelewijn ICT ter beschikking heeft gesteld. Koelewijn ICT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Koelewijn ICT is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Koelewijn ICT zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
  11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Koelewijn ICT gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Koelewijn ICT bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Koelewijn ICT op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
  12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Koelewijn ICT een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
  13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Koelewijn ICT gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Koelewijn ICT daardoor direct of indirect ontstaan.
  14. Indien Koelewijn ICT met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Koelewijn ICT niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
  15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Koelewijn ICT
  1. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  2. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Koelewijn ICT rustende verplichting ingevolge de wet;
  3. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  4. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4    Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Koelewijn ICT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Koelewijn ICT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Koelewijn ICT kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Koelewijn ICT bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Koelewijn ICT kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Koelewijn ICT op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Koelewijn ICT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Koelewijn ICT tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Koelewijn ICT gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Koelewijn ICT gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Koelewijn ICT, zal Koelewijn ICT in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Koelewijn ICT extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Koelewijn ICT anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Koelewijn ICT vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Koelewijn ICT op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5     Overmacht

 1. Koelewijn ICT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Koelewijn ICT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Koelewijn ICT niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Koelewijn ICT of van derden daaronder begrepen. Koelewijn ICT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Koelewijn ICT zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Koelewijn ICT kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Koelewijn ICT ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Koelewijn ICT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6     Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Koelewijn ICT aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Koelewijn ICT aangegeven. Koelewijn ICT is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Koelewijn ICT heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Koelewijn ICT kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Koelewijn ICT kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Koelewijn ICT verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Koelewijn ICT echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7    Eigendomsbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Koelewijn ICT geleverde blijft eigendom van Koelewijn ICT totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Koelewijn ICT gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Koelewijn ICT geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Koelewijn ICT veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Koelewijn ICT daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Koelewijn ICT ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Koelewijn ICT gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Koelewijn ICT bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Koelewijn ICT zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Koelewijn ICT en door Koelewijn ICT aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Koelewijn ICT zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8    Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Koelewijn ICT te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Koelewijn ICT kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. In de gevallen waarin Koelewijn ICT optreedt als tussenhandelaar geeft zij garantie op de door haar verkochte en geleverde zaken indien en voor zover zij garantie ontvangt van haar leveranciers. De Opdrachtgever wordt geacht die fabrieksgaranties te kennen. Koelewijn ICT heeft daarnaast geen enkele garantieverplichting.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Koelewijn ICT, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Koelewijn ICT geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen vier werkdagen na levering schriftelijk aan Koelewijn ICT te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 7 werkdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Koelewijn ICT te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Koelewijn ICT in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Koelewijn ICT in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Koelewijn ICT opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Koelewijn ICT de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Koelewijn ICT, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Koelewijn ICT te retourneren en de eigendom daarover aan Koelewijn ICT te verschaffen, tenzij Koelewijn ICT anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Koelewijn ICT daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Koelewijn ICT en de door Koelewijn ICT bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9    Aansprakelijkheid

 1. Indien Koelewijn ICT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Koelewijn ICT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Koelewijn ICT is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Koelewijn ICT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Koelewijn ICT beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Koelewijn ICT is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Koelewijn ICT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Koelewijn ICT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Koelewijn ICT toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Koelewijn ICT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Koelewijn ICT of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10  Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Koelewijn ICT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Koelewijn ICT toerekenbaar is. Indien Koelewijn ICT uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Koelewijn ICT zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Koelewijn ICT, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Koelewijn ICT en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11  Intellectuele eigendom

 1. Koelewijn ICT behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Koelewijn ICT heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12  Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Koelewijn ICT partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechtbank te Amersfoort is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Koelewijn ICT het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13  Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem en Flevoland onder KvK nr: 69217165
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Koelewijn ICT
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 14 Levering

  1. Levering vindt plaats:
    1. indien de verkochte zaken door of namens de Opdrachtgever worden afgehaald: door in ontvangst name van die zaken;
    2. bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder of een vervoermiddel van Koelewijn ICT: door levering ten huize of aan het magazijn van de Opdrachtgever;
  2. Kan de Opdrachtgever het materiaal nog niet gebruiken, dan vindt levering plaats door schriftelijke mededeling van Koelewijn ICT dat het materiaal voor directe in ontvangst name en/of afzending bij Koelewijn ICT of bij haar leverancier gereed staat. Zulks kan ook geschieden voor een deel van het materiaal indien het andere deel reeds aan de Opdrachtgever is geleverd.
  3. De opdrachtgever draagt vanaf de hiervoor in lid 1 genoemde levering en/of de hiervoor
  4. in lid 2 genoemde mededeling het gehele risico van beschadiging en/of verlies van het geleverde door welke oorzaak ook maar.
  5. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is kan Koelewijn ICT naar haar keuze dit gedeelte leveren of wachten totdat al het bestelde gereed is. Bij levering in gedeelten naar keuze van Koelewijn ICT of bij levering in gedeelten volgens afspraak wordt iedere aflevering geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen. Dat brengt o.a. mee dat Koelewijn ICT recht heeft op betaling voor de betreffende leverantie en de Opdrachtgever na aanvaarding van het geleverde daarop niet meer kan terugkomen.
  6. Levering, als bedoeld in de hiervoor in de leden 1 en 2 genoemde zin houdt niet eigendomsoverdracht in.
  7. Is er sprake van levering van hardware en software dan worden deze pas overgedragen nadat de Opdrachtgever heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de transactie waarom het gaat.

Artikel 15  Verzekering

 1. Nadat de levering, als bedoeld in artikel 14, heeft plaatsgevonden is de Opdrachtgever tegenover Koelewijn ICT niet alleen aansprakelijk voor elke schade aan het geleverde uit welke oorzaak, maar ook voor alle schade die door en met het materiaal is veroorzaakt en gehouden Koelewijn ICT tegen alle aanspraken van derden ter zake te vrijwaren. Dit lijdt uitzondering voor zover de schade door Koelewijn ICT en/of haar personeel is veroorzaakt.
 2. De Opdrachtgever dient zich deugdelijk te verzekeren ter zake van zijn aansprakelijkheid, zolang de zaken niet conform het hierna ten noemen artikel 16 in zijn eigendom zijn overgegaan.

Artikel 16 (Verlengd) eigendomsvoorbehoud; eigendomsovergang

 1. De eigendom van door Koelewijn ICT geleverde zaken gaat niet eerder op de Opdrachtgever over, dan wanneer de Opdrachtgever alle facturen voor geleverde of nog te leveren zaken en te zijnen behoeve verrichte of nog te verrichten werkzaamheden in verband daarmee heeft betaald. Datzelfde geldt voor vorderingen van Koelewijn ICT op de Opdrachtgever wegens diens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
 2. De Opdrachtgever mag de zaken, waarop Koelewijn ICT eigendomsrechten heeft ingevolge het door het vorige lid geregelde (verlengde) eigendomsvoorbehoud, niet vervreemden, verhuren, uitlenen, of op welke wijze of welke titel dan ook buiten zijn bedrijf brengen of daarop door enige overeenkomst of handeling aan derden een pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord verschaffen.
 3. Dit (verlengde) eigendomsvoorbehoud laat niettemin het recht van de Opdrachtgever onverlet de zaken te verkopen en/of te gebruiken binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 17 Software

 1. Koelewijn ICT levert software die niet haar eigendom is op basis van licentie en garantie van de softwareleverancier. Koelewijn ICT levert zo nodig de betreffende licentie. De Opdrachtgever is verplicht zich aan de betreffende licentiebepalingen te houden. Koelewijn ICT is nimmer verantwoordelijk voor het licentiebeleid en werkt alleen met officiële licenties.

Artikel 18 Verzuim; ontbinding; terughalen; vervroegde opeisbaarheid

 1. Wanneer de Opdrachtgever om welke reden dan ook in verzuim blijft om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen als hiervoor in artikel 6, lid 1, omschreven, uitstel van betaling verzoekt, in staat van faillissement wordt verklaard, overlijdt of indien de Opdrachtgever een vennootschap is die vennootschap wordt ontbonden, of de hiervoor onder artikel 16, leden 2 en 3, genoemde verboden overtreedt, heeft Koelewijn ICT het recht iedere overeenkomst met de Opdrachtgever buiten rechte te ontbinden en alle door haar geleverde zaken als haar eigendom terug te halen onder verrekening van het eventueel reeds aan haar betaalde, dan wel slechts die zaken terug te halen die op dat moment nog niet zijn betaald en onverminderd het recht van Koelewijn ICT om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. Wanneer zich een van de in de vorige volzin gevallen zich voordoet worden alle vorderingen die Koelewijn ICT op de Opdrachtgever heeft ineens en dadelijk opeisbaar, ook wanneer er nog geen 14 dagen na de betreffende factuur zijn verstreken.

Artikel 19 Uitvoering

 1. Indien de te leveren prestatie bestaat of mede bestaat uit dienstverlening voert Koelewijn ICT deze dienstverlening naar beste weten en kunnen uit.
 2. Levering van de prestatie vindt plaats bij voltooiing van de dienstverlening door middel van terbeschikkingstelling aan de Opdrachtgever. Het risico van beschadiging, verlies van data of tenietgaan van de prestatie gaat bij deze terbeschikkingstelling op de Opdrachtgever over.
 3. Indien is afgesproken dat de dienstverlening in fasen plaatsvindt heeft Koelewijn ICT het recht de uitvoering van de diensten die behoren tot een volgende fase op te schorten totdat de Opdrachtgever de leveranties in de voorgaande fase(n) schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Koelewijn ICT heeft telkens recht op betaling van haar prestaties wanneer levering in de zin van de leden 2 en 3 heeft plaatsgevonden.

Artikel 20 Installatiewerkzaamheden

 1. Koelewijn ICT levert en installeert een te ontwikkelen netwerk conform schriftelijk vastgelegde specificaties indien dat schriftelijk met de Opdrachtgever is overeengekomen.
 2. Indien een acceptatietest schriftelijk met de Opdrachtgever is overeengekomen bedraagt de testperiode veertien (14) dagen na aflevering of, indien een door Koelewijn ICT uit te voeren installatie is overeengekomen, na voltooiing daarvan. Het is de Opdrachtgever gedurende de testperiode niet toegestaan het netwerk voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
 3. Het netwerk geldt tussen partijen als geaccepteerd indien:
 4. tussen partijen geen acceptatietest is overeengekomen: bij aflevering of, indien installatie door Koelewijn ICT is overeengekomen, bij voltooiing van die installatie;
 5. tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na testperiode;
 6. Koelewijn ICT voor het einde van de testperiode een testrapport ontvangt als bedoeld in lid 4: op het moment waarop de in het testrapport genoemde fouten zijn hersteld, overigens onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 5 niet in de weg staan aan acceptatie.
 7. In afwijking van het voorgaande geldt het netwerk als volledig geaccepteerd indien en zodra de Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt.
 8. De Opdrachtgever informeert Koelewijn ICT daarover uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een gedetailleerd schriftelijk testrapport indien bij uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat het netwerk fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren. De testperiode wordt in dat geval onderbroken totdat het netwerk zodanig aangepast dat die belemmering is opgeheven. Koelewijn ICT spant zich in de gemelde fout binnen een redelijke termijn te herstellen. Koelewijn ICT heeft daarbij het recht om tijdelijke oplossingen, programma-omwegen of probleem vermijdende restricties aan te brengen.
 9. De Opdrachtgever onthoudt acceptatie van het netwerk op geen andere gronden dan die verband houden met de tussenpartijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Acceptatie van het netwerk wordt voorts niet onthouden wegens het bestaan van kleine fouten, waaronder fouten worden verstaan die redelijkerwijs niet in de weg staan aan operationele productieve in gebruik namen van het netwerk. Alles overigens onverminderd de verplichting van Koelewijn ICT om, voor zoveel toepasselijk, haar garantieverplichtingen na te komen als bedoeld bij artikel 8 van deze voorwaarden.
 10. Indien het netwerk in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest laat niet–acceptatie van een bepaalde fase en/of bepaald onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of eerder en/of ander onderdeel onverlet.